Your shopping box

Terms & Conditions

 


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.runners.bg

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на Runners.bg, които уреждат правилата за използването на Платформата, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през сайта www.runners.bg.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Фирма „РАНЪРС” ЕООД, с ЕИК 126510972 и адрес: гр.София, бул. Илиянци № 96, е собственик на интернет страницата www.runners.bg, представляващ онлайн магазин.

2.2. Можете да се свържете с Runners.bg на посочения по-горе адрес, на телефон +359 882 803 366 или на имейл адрес info@runners.bg

2.3. Продавач на платформата за електронна търговия www.runners.bg може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия Runners.bg

3.2 Продавач – „РАНЪРС“ ЕООД, наричано за краткост Runners.bg

3.3. Платформата – домейна Runners.bg и неговите поддомейни.

3.4. Клиент – всяко физическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, платежни документи и др.)

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Runners.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Runners.bg, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.7. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувача и Продавача през Платформата. Стоките, които са обект на продажба са описани по вид и материал. Runners.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Runners.bg са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Runners.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4. Runners.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Runners.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6. Runners.bg полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, е възможно да бъдат допуснати технически грешки или да има пропуски в тази информация, за което предварително се извиняваме на своите клиенти.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Runners.bg предварително се извинява на своите Клиенти.

4.8. Възможно е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Runners.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Runners.bg от негово име.

5.2. Runners.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му с информация за наличност и дата на доставка. Това уведомление Runners.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона. 

5.3. Клиентът може да промени или откаже поръчката си преди тя да бъде на статус "Приключена". Ако клиентът откаже поръчката и/или не извърши плащането, то неговият статус в Online магазина ще бъде променен на "нередовен клиент" и могат да му бъдат отказани последващи поръчки.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане с уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. Runners.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.3. Всички цени на Продуктите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Runners.bgпрепоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

6.4.1. За поръчки, платени с дебитна карта ;

6.4.2. За поръчки, платени с наложен платеж ;

6.4.3. За поръчки, платени с кредитна карта ;

 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. АВТОРСКО ПРАВО

8.1. „Съдържанието“ на Платформата, включително логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „РАНЪРС” ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

 8.2. Runners.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

8.3. Нищо в сключения между Runners.bg и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Runners.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Runners.bg върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Runners.bg

8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите общи условия.

8.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Runners.bg.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Runners.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Runners.bg да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Runners.bg ще изпълни поръчката.

9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Runners.bg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

• продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Runners.bg зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана тук. Тя е изготвена въз основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. „РАНЪРС” ЕООД чрез “www.runners.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, “РАНЪРС” ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

10.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Runners.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2. Клиентът се съгласява да предостави на Runners.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата.

10.3. С предоставянето на свои данни на Runners.bg (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Runners.bgили трети лица, които са куриери, доставчици на поръчаните стоки.

10.4. С предоставянето на свои лични данни на Runners.bgКлиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Runners.bgи дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1.

11. РЕКЛАМА

11.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

11.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или като се свърже с Runners.bg по какъвто и да е друг начин, включително но не само по имейл info@runners.bg, по телефона +359 882 803 366, по пощата и др.

11.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12. ПЛАЩАНЕ

12.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на съответните платежни и съпътстващи поръчката документи в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента документ удостоверяващ плащането за поръчаните и доставени Продукти.

13. ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@runners.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

13.3. Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България.

14. ГАРАНЦИИ

14.1. Търговската гаранция е в сила от 30 (тридесет) дни от датата на закупуване на стоката и е валидна само на територията на Република България. Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. За такива се считат:

· сцепване на лицевия материал (саята)

· разцепено или пречупено ходило

· падане на форта

·  повредени ципове

·  счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката.

14.2. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря в случай на несъответствие между потребителската стока и договора за покупко-продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-114 от ЗЗП. Гаранцията се предоставя от „РАНЪРС” ЕООД, гр. София, бул. Илиянци № 96.

14.3. Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).

14.4. Поправката/ремонтът при разлепване и при отстраним дефект обувните артикули се извършва в срок от 30 дни. 

14.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупена стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото му Закона за защита на потребителите и го изпрати на ел.поща info@runners.bg.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Съгласно изискванията на ЗЗЛД относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, Runners.bg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

16.2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

16.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Runners.bg и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 10.1 и 16.3 от настоящите общи условия.

16.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от законодателството, като правото на информираност и правото да променя личните си данни.

16.5. Всеки Купувач има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на info@runners.bg или на адрес: гр.София, бул. Ботевградско шосе № 247, на вниманието на „РАНЪРС” ЕООД ,за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.

16.6. Всеки Купувач може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на info@runners.bg или на адрес: гр.София, бул. Ботевградско шосе № 247, на вниманието на “РАНЪРС” ЕООД, според следните цели:

• поправка, актуализация или изтриване на личните данни;

• преобразуването на данните в анонимни;

16.7. Купувачът се съгласява и разрешава на Runners.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

 16.8. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“РАНЪРС” ЕООД („Runners.bg ”) гарантира в максимална степен защитата на личните данни на Клиентите си. Нашата рамка за сигурност се основава на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, и др.)

Политиката за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Платформата, определя правилата, които Runners.bg ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруването. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Runners.bg. Затова е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Runners.bg, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни продукти и услуги (напр. обувки, чанти, аксесоари и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от ”РАНЪРС” ЕООД.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Runners.bg събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

· Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;

· Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

· Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;

· Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

· Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.

· Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. 

· Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство

· Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.

· Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

· Runners.bg обработва различни видове лични данни, които се предоставят от потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви продукти и услуги, както и информация за извършени плащания и други.

· Runners.bg обработва следните категории лични данни за своите потребители:
•основни данни; 
•данни, които се предоставят при регистрация и поръчка ; 
•данни за поръчките; 
•данни за плащанията; 
•данни за комуникация с потребителите.

· Runners.bg събира лични данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от потребителите при и по повод поръчки и изпълнението тяхното изпълнение.

ЛИЧНИ ДАННИ

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни; данни, които се предоставят при сключването на договор; данни за поръчките; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Лични данни за деца.

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носещо родителска отговорност за детето.

Основни данни

· Имена; 

· Телефонен номер;

· Постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на продуктите, в случай че същият е различен);

· Е-mail;

Данни за поръчката

Това са данни за марката, модела, артикулен номер, размер, цвят и други, на поръчания от потребителя продукт.

Данни за поръчките


•Дата на генериране на поръчката;
•Дата на регистрация;
•Номер на поръчката и дата на генериране;
•Адрес на електронна поща;
•Предоставени телефонни номера;
•Поръчани продукти – вид, марка, модел, артикулен номер, размер и др.;

Данни за плащанията

Това са данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с поръчки, сключени с „РАНЪРС” ЕООД.

Такива данни са:
•Дата на плащане;
•Размер на платената сума;
•Начин на плащане (напр. плащане в брой, с дебитна или кредитна карта); 
•Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация (при безкасови плащания).

Данни за комуникацията с потребителите

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Runners.bg, респективно оторизираните за това служители и неговите потребителите под формата на запитвания, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с поръчаните/ползваните продуктите и услуги или др. Такива са и данните, които се генерират автоматично, когато потребителите извършват справки, отнасящи се за продуктите и услугите на „РАНЪРС” ЕООД.

Такива данни са:

•Данни за Потребителя(вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 
•Информация за контакт с потребителя (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
•Вид на комуникацията (писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма или през мобилно приложение, имейл, телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или др.);
•Дата на изпращане или получаване на комуникация (например дата на входящо или изходящо обаждане, дата на получаване на запитване, жалба, рекламация или съобщение, дата на изпращане на съобщение, писмо или др.);
•Информация, съдържаща се в съответната комуникация (например съдържание на запитване/жалба на потребител, приложени документи, съдържание на отговора или справката) и др.

· Финансова информация (банкова сметка и други); 

· Запис на глас - обаждания, направени към контактния център на „РАНЪРС” ЕООД.

 Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

•Събиране; 
•Записване;
•Съхранение;
•Преглеждане;
•Проверка;
•Промяна;
•Извличане;
•Разкриване; 
•Ограничаване;
•Изтриване;
•Унищожаване и др.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Runners.bgима право да обработва всяка информация. Runners.bgима право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

За да бъде извършена покупко–продажба с Runners.bg е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него.

Имена, e-mail, телефонен номер и адрес на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за покупко-продажба (съответно заявление за регистрация), съобразно изискванията на Закона за електронните съобщения. В случай, че даден потребител откаже да ги предостави, Runners.bg няма да може да сключи договор.

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

· Транспортни/куриерски фирмис оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;

· Лица, които по възлагане на „РАНЪРС” ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 

· Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 

· Лица, на които „РАНЪРС” ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с „РАНЪРС„ ЕООД обработват личните Ви данни от името на Runners.bg;

·  Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Runners.bg съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни за Runners.bg след изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако: 
• съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване/изтриване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея; 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

· Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Платформата – до изричното оттегляне на даденото съгласие. 

· Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок. 

Runners.bgполага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за Runners.bg. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за Runners.bg. Наша основна цел е да потребителите се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на Runners.bg. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики Runners.bg предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите Runners.bg използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Политиката за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 

Тази Политика за личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Runners.bg, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Runners.bg ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, като:

• публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на www.runners.bg

• изпрати съобщения на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за личните данни;

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на www.runners.bg.